Uw winkelwagen 0

Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door De Vesting Feestartikelen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specefieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door De Vesting Feestartikelen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. De Vesting Feestartikelen is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor de zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomste en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De Vesting Feestartikelen zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. De Vesting Feestartikelen is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De afnemer is in alle gevalle aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze monding of per e-mail wordt overeengekomen.
2. De Vesting Feestartikelen behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft De Vesting Feestartikelen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door De Vesting Feestartikelen genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan De Vesting Feestartikelen bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeact de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dien overeenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient De Vesting Feestartikelen schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de De Vesting Feestartikelen opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval De Vesting Feestartikelen de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van De Vesting Feestartikelen op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan De Vesting Feestartikelen te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Vesting Feestartikelen zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitieve consequenties heeft, zal De Vesting Feesartikelen de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Vesting Feestartikelen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal De Vesting Feestartikelen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Vesting Feestartikelen kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging / Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft De Vesting Feestartikelen naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van De Vesting Feestartikelen op de afnemer zijn onmiddelijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Vesting Feestartikelen ter kennis gekomen omstandigheden De Vesting Feestartikelen goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien de De Vesting Feestartikelen de afnemer bij het sluiten van overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid  uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is De Vesting Feestartikelen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van De Vesting Feestartikelen schadevergoeding te vorderen.


Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met De Vesting Feestartikelen te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1. van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit via een ondubbelzinnige veklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) aan De Vesting Feestartikelen te melden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepings termijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant dient het product - na overleg met De Vesting Feestartikelen - te sturen naar een door De Vesting Feestartikelen vastgesteld retouradres. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met De Vesting Feestartikelen ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal De Vesting Feestartikelen deze betalingen binnen 14 dagen nadat De Vesting Feestartikelen het door de klant geretourneerde product  heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Vesting Feestartikelen schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderzins voor risico van de klant komt, zal De Vesting Feestartikelen de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De Vesting Feestartikelen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. De Vesting Feestartikelen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Vesting Feestartikelen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikelen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3,4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 11. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van De Vesting Feestartikelen tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2.De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van De Vesting Feestartikelen, te bezwaren en / of belenen en / of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens De Vesting Feestartikelen heeft voldaan.
3. Ingeval De Vesting Feestartikelen de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald achter gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en / of terugname laat het recht van De Vesting Feestartikelen  op schadevergoeding onverlet, door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

13. Overmacht
1. Indien De Vesting Feestartikelen door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als De Vesting Feestartikelen als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. De Vesting Feestartikelen zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

14. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Vesting Feestartikelen.
2. Indien een klacht gegrond is zal De Vesting Feestartikelen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen De Vesting Feestartikelen en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.